Regulamin
Śpiący Rycerz

Polityka Prywatności


§ 1

 1. Właścicielem strony internetowej w domenie www.spiacyrycerz.pl („Serwis”) jest Śpiący Rycerz Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 30, pokój 150, NIP 895-19-42-384, REGON 020929128, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:  0000325583, zwana dalej jako „Śpiący Rycerz” lub „Spółka” .
 2. Śpiący Rycerz dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez użytkownika Serwisu (dalej jako „Użytkownik Serwisu” lub „Użytkownik”) prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe przy podejmowaniu przez Użytkownika Serwisu decyzji o korzystaniu z usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Śpiący Rycerz posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Wykorzystywanie danych ze strony zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Spółkę.
 5. Śpiący Rycerz w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.
 6. Śpiący Rycerz ma prawo dokonywać zmian niniejszego dokumentu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

§2 Poufność

 1. Śpiący Rycerz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników Serwisu, a także informacji o usługach świadczonych na rzecz Użytkowników Serwisu, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Śpiący Rycerz jeżeli:
  • stanowi to przedmiot usługi świadczonej przez Spółkę Użytkownikom Serwisu, lub
  • jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Spółki, lub
  • strony w umowie o korzystanie z usług postanowiły inaczej.
 3. Śpiący Rycerz zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

 1. Śpiący Rycerz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Śpiący Rycerz w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Śpiący Rycerz w celu wykonania umowy świadczenia usług zawartej z Użytkownikiem Serwisu, a także w celach marketingowych.
 4. Śpiący Rycerz zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Śpiący Rycerz Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 30 pokój 150, 53-238 Wrocław, Polska, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

§ 4 Polityka plików cookies i innych podobnych technologii

 1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu Śpiący Rycerz stosuje tzw. „cookies”, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 2. Śpiący Rycerz informuje, że możliwe jest także użycie innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika Serwisu. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz zdecydować o ich usunięciu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika Serwisu.
 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu.
 5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której używa do przeglądania serwisu internetowego.
 6. Śpiący Rycerz przypomina i informuje, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Niedokonanie przez Użytkownika Serwisu zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Śpiący Rycerz będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i będzie mógł uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 8. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:
  • dostosowania zawartości strony Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej Serwisu;
  • tworzenia statystyk korzystania z Serwisu lub usług proponowanych przez Serwis.
 10. W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 11. Wyłączenie przez Użytkownika stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 

× RABAT 3% zamów przez formularz