Regulamin
Śpiący Rycerz

Rezerwacja i Oferta


Zasady rezerwacji zawarte są w Regulaminie.
Przed dokonaniem Rezerwacji zapoznaj się z Regulaminem.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przesłanie na dane wskazane w formularzu oferty handlowej firmy Śpiący Rycerz Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bartoszowickiej 3, NIP 895-19-42-384, REGON 020929128 dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, KRS numer 0000325583 i wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu danych osobowych w celu doboru i konsultowania oferty indywidualnej dotyczącej zakupu produktów, i usług w/w firmy, i uczestniczących w świadczeniu tych usług spółek z nią powiązanych, a także prowadzenia negocjacji odnośnie treści oferty. Śpiący Rycerz Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako administrator w/w danych informuje, iż dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie w/w zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, zaś osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.