Regulamin
Śpiący Rycerz

Kontakt


Apartamenty Śpiący Rycerz

ul. Droga do Daniela 10B

34-500 Zakopane

Infolinia

Tel.: +48 71 755 01 50

Mail: biuro@rentplanet.pl

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przesłanie na dane wskazane w formularzu oferty handlowej firmy RENTPLANET APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 7, 50-125, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000648720, NIP: 5223076793, i wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu danych osobowych w celu doboru i konsultowania oferty indywidualnej dotyczącej zakupu produktów, i usług w/w firmy, i uczestniczących w świadczeniu tych usług spółek z nią powiązanych, a także prowadzenia negocjacji odnośnie treści oferty. RENTPLANET APARTMENTS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako administrator w/w danych informuje, iż dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie w/w zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, zaś osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

RENTPLANET APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658841, posiadająca numer NIP: 5223081618, REGON: 366364260